Bonanza

program pro správu firemní pošty, činností kanceláře, daní a datových schránek od firmy BONOsoft

Legislativa

Elektronický podpis

Elektronický podpis jako plnohodnotnou náhradu rukou psaného podpisu v EU zavádí směrnice EP a Rady 1999/93EC o zásadách Společenství pro elektronické podpisy.
ČR aplikovala tuto směrnici zákonem č. 227/2007 Sb. o elektronickém podpisu a jeho novelizacích zákony č. 226/2002 Sb., č. 517/2002 Sb., č. 440/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 190/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 101/2010 Sb.
znění zákona č.227/2007 Sb.

nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
znění nařízení vlády č.495/2004 Sb.

Stanovisko odboru archivní správy a spis. služby MV ČR k užívání časového razítka v souvislosti s odesíláním a ukládáním dokumentů v digitální podobě

6.4.2010 vydal odbor archivní správy a spisové služby MV ČR stanovisko s doporučením opatřit všechny vlastní dokumenty v digitální podobě, které jsou určeny k dlouhodobému ukládání, vč. dokumentů předávaných prostřednictvím datových schránek, časovým razítkem. Stanovisko dále doporučuje dokumenty příchozí, které nejsou opatřeny časovým razítkem a mají jistou míru závažnosti, časovým razítkem opatřit.
plné znění dokumentu najdete zde

Datové schránky

Základními právními předpisy upravujícími komunikaci prostřednictvím datových schránek a úkony s tím související jsou:
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
znění zákona č. 300/2008 Sb.

zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
znění zákona č. 301/2008 Sb.

vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
znění vyhlášky č. 193/2009 Sb.

vyhláška č. 194/2009 Sb., o užívání a provozování informačního systému datových schránek
znění vyhlášky č. 194/2009 Sb.

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
znění zákona č. 500/2004 Sb.

vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
znění vyhlášky č. 496/2004 Sb.

zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., změna občanského soudního řádu a dalších souvisejících zákonů
znění zákona č. 7/2009 Sb.

zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
znění zákona č. 412/2005 Sb.

Archivace dokumentů

Na subjekty veřejné správy a organizace s více než 25 zaměstnanci se vztahuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
znění zákona č. 499/2004 Sb.

zákon č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon o archivnictví a spisové službě
znění zákona č. 190/2009 Sb.

vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
znění vyhlášky č. 259/2012 Sb.

a její novelizace č. 283/2014 Sb., změna vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby
znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.

vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kt. se provádí zákon o archivnictví a spisové službě
znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.

vládní usnesení č. 11/2004, k dlouhodobému uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě
vládní usnesení č. 1338/2008, kterým se stanoví datové formáty statických dokumentů textové, obrazové a kombinované povahy v podobě PDF/A, TIFF a PNG
vyhledání znění vládních usnesení

vyhledání dalších zákonů na portálu MV ČR

« předcházející ‹ článek › navazující »
klienti podatelna subjekty posta ukoly plan tabulky zpravy timesheet